fbpx
REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW HOLIDAY PARK
07 września 2020

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW HOLIDAY PARK

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Voucherów firmowych w Ośrodkach Holiday Park & Resort.

§ 1 Definicje

 • Voucher firmowy – papierowy voucher z indywidualnym unikalnym jednorazowym kodem uprawniającym do dokonania przez Odbiorcę jednej rezerwacji pobytu w Ośrodku trwającego siedem dób hotelowych na terenie wybranego Ośrodka Holiday Park & Resort, w cenie za cały pobyt 1 grosz brutto, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Holiday Park & Resort. Voucher firmowy nie obejmuje Usług Dodatkowych w rozumieniu Regulaminu Holiday Park & Resort i ulepszeń, w tym: usługi sprzątania, kosztów mediów, parkingu, dostarczenia ręczników oraz innych ulepszeń, których aktualne ceny oraz sposób rozliczania zawarte są w Regulaminie Holiday Park & Resort;
 • Kod – ciąg znaków udostępniany Udostępniającemu po zawarciu Umowy i opłaceniu faktury, uprawniający do jednorazowego dokonania rezerwacji pobytu w Ośrodku w cenie 1 gorsz brutto (ilość udostępnianych kodów zależna jest od wartości zakupionego Pakietu voucherów firmowych);
 • Holiday Park & Resort – HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Śremie (ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem) wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596565, NIP: 7851800879, REGON: 363484979;
 • Ośrodek – ośrodek wypoczynkowy zdefiniowany w Regulaminie Holiday Park & Resort;
 • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Voucherów firmowych;
 • Regulamin Holiday Park & Resort – aktualny regulamin Ośrodków Holiday Park & Resort zamieszczony na stronie internetowej https://holidaypark.pl;
 • Odbiorca – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała od Udostępniającego Voucher firmowy lub osoba, która na podstawie Vouchera firmowego dokonuje rezerwacji lub jest Gościem w rozumieniu Regulaminu Holiday Park & Resort;
 • Udostępniający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Holiday Park Invest umowę kupna sprzedaży Voucherów firmowych i która udostępnia go Odbiorcy;
 • Kwota zabezpieczenia – kwota w wysokości 750,00 złotych, uiszczana w momencie zakładania rezerwacji, która to kwota w momencie Zameldowania przez Odbiorcę lub Gościa (w rozumieniu Regulaminu Holiday Park & Resort), na zasadach określonych w Regulaminie Holiday Park & Resort zostanie zaliczona na poczet Kaucji i rozliczona zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort.
 • Jednorazowa opłata za sprzątanie – usługa w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych, uiszczana w momencie zakładania rezerwacji.
 • Opłata za zmianę terminu – usługa dodatkowa zmiany terminu rezerwacji w ramach wykorzystania jednego kodu za bezzwrotną opłatą w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100).

  2. Zasady ogólne
 • Udostępniający może przekazać Odbiorcy Voucher firmowy, na podstawie którego Odbiorca może dokonać jednorazowej rezerwacji w wybranym Ośrodku Wypoczynkowym w okresie jego działania, w terminach określonych w § 3 ust 2 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie i Regulaminie Holiday Park & Resort.
 • Vouchery firmowe dostępne są w dwóch wariantach:
 1. DOMEK – Voucher uprawniający do pobytu trwającego 7 dób hotelowych na terenie Ośrodka w Domku, na zasadach określonych w Regulaminie Holiday Park & Resort,
 • APARTAMENT – Voucher uprawniający do pobytu trwającego 7 dób hotelowych na terenie Ośrodka w Apartamencie, na zasadach określonych w Regulaminie Holiday Park & Resort.
 • Pobyt zarezerwowany z wykorzystaniem jednego z Voucherów firmowych musi mieć charakter ciągły (tj. trwać odpowiednio do siedmiu dób hotelowych następujących po sobie) oraz musi być realizowany w jednym Ośrodku. Ilość osób będących gośćmi Ośrodka podczas pobytu zarezerwowanego w ramach otrzymanego Vouchera firmowego odpowiada ilości osób możliwych do zakwaterowania w obiekcie, zgodnie z Regulaminem Regulaminie Holiday Park & Resort.
 • Vouchery firmowe ważne są 5 lat od daty zawarcia pomiędzy Holiday Park Invest a Udostępniającym umowy kupna sprzedaży Voucherów firmowych. Udostępniający jest zobowiązany do poinformowania Odbiorcy o terminie ważności jego Vouchera. Oznacza to, że do wskazanego dnia pobyty zostaną w pełni zrealizowane pod rygorem utraty prawa do korzystania z nich.
 • Warunkiem aktywacji każdego z Voucherów firmowych (a tym samym możliwości dokonywania rezerwacji przez Odbiorców) jest przesłanie unikalnego jednorazowego kodu Vouchera firmowego wraz z danymi osobowymi Odbiorcy Vouchera przez Udostępniającego na następujący adres e-mail Holiday Park & Resort: kontakt@holidaypark.pl. Usługodawca zobowiązuje się do aktywacji Vouchera w terminie 48 h od momentu otrzymania zgłoszenia od Udostępniającego. W przypadku przekazania vouchera Małżeństwu, istnieje możliwość zapisania na voucherze danych osobowych obydwu osób.

  3. Realizacja Voucherów firmowych
 • Odbiorca, aby dokonać rezerwacji określonej w niniejszym Regulaminie powinien skorzystać z kodu znajdującego się w Voucherze firmowym. W tym celu, podczas dokonywanej rezerwacji Odbiorca, w odpowiednim polu, powinien wpisać kod znajdujący się w Voucherze firmowym i go zaakceptować. Procedurę dokonywania rezerwacji reguluje Regulamin Holiday Park & Resort.
 • Rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera firmowego można dokonywać w okresie działania Ośrodków Holiday Park & Resort z wyłączeniem niżej wymienionych okresów przypadających w każdym roku kalendarzowym:
 • Majówka:
 • 1.05. – 3.05.2021 roku
 • 30.04. – 3.05.2022 roku
 • 29.04. – 3.05.2023 roku
 • 1.05. – 5.05.2024 roku
 • 1.05. – 04.05.2025 roku
 • 1.05. – 03.05.2026 roku
 • Weekend Bożego Ciała:
 • 3.06. – 6.06.2021 roku
 • 8.06. – 11.06.2023 roku
 • 30.05. – 2.06.2024 roku
 • 4.06. – 7.06.2026 roku
 • Od 15.06 – 31.08 każdego roku

o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort.

 • Od października 2020 roku istnieje możliwość rezerwacji pobytów w ramach voucherów firmowych w Holiday Park & Resort w terminach całorocznych (z wyłączeniem terminów określonych w ust. 2 oraz na zasadach specjalnych w terminach wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu), o ile w terminach od 1 października do 31 marca dany Ośrodek będzie funkcjonował oraz, o ile w danym Ośrodku pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania.
 • Coroczna dostępność od 1 października do 31 marca dotyczy wybranych Apartamentów ogrzewanych gazem w Ośrodkach zlokalizowanych w Pobierowie oraz Rowach, które w danym momencie będą funkcjonowały w systemie całorocznym, o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort. W terminach od 1 października do 31 marca Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dostępności wymienionych Ośrodków nawet do całkowitego zamknięcia ich funkcjonowania.
 • Możliwość rezerwacji pobytów w Holiday Park & Resort z wykorzystaniem Kodów z voucherów firmowych całorocznie dotyczy również pobytów w wybranych terminach (Terminy Specjalne) określonych poniżej. Jeżeli pobyty zaczynać lub kończyć się będą w którymkolwiek dniu obejmującym poniżej podane Terminy Specjalne, Odbiorca rezerwujący pobyt z wykorzystaniem Kodów z Voucherów firmowych zobowiązany jest do wykorzystania więcej niż jednego kodu.
 • Terminy Specjalne przypadające w każdym roku kalendarzowym:

a). Okres Nowego Roku:
01-02.01.2022 01-02.01.2023 01-02.01.2024 01-02.01.2025 01-02.01.2026

b). Okresy ferii zimowych:

17.01-27.02.2022 16.01-26.02.2023 15.01-25.02.2024 20.01-02.03.2025 19.01-01.03.2026

c). Okresy Świąt Wielkanocnych:

01-06.04.2021 14-19.04.2022 06-11.04.2023 28.03-02.04.2024 17-22.04.2025 05-10.04.2026

d). Okresy przed Majówką:

29-30.04.2021 28-30.04.2022 27-30.04.2023 29-30.04.2024 28-30.04.2025 27-30.04.2026

e). Weekendy listopadowe:

29.10-01.11.2021 08.11-14.11.2021 28.10-01.11.2022 07.11-13.11.2022 27.10-01.11.2023 28.10-03.11.2024 11.11-17.11.2024 27.10-02.11.2025 10.11-16.11.2025 26.10-01.11.2026 09.11-15.11.2026

f). Okres Bożego Narodzenia:

23-31.12.2021 22-31.12.2022 21-31.12.2023 23-31.12.2024, 23-31.12.2025 21-31.12.2026

 • Ilość obowiązujących Kodów na odbycie pobytu w Terminie Specjalnym może się zmieniać w każdym Roku kalendarzowym. Odbiorca vouchera jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji uzyskać w tym zakresie informację od Holiday Park & Resort telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail (kontakt@holidaypark.pl).
 • Od roku 2021 możliwość zakładania rezerwacji zgodnie z Regulaminem niniejszej oferty będzie możliwa tylko w następującej konfiguracji:
 • piątek (pierwszy dzień pobytu) – piątek (ostatni dzień pobytu)
 • sobota (pierwszy dzień pobytu) – sobota (ostatni dzień pobytu)
 • niedziela (pierwszy dzień pobytu) – niedziela (ostatni dzień pobytu).
 • Po dokonaniu rezerwacji pobytu przez Odbiorcę Holiday Park & Resort dopuszcza zmianę danych personalnych Odbiorcy. Prośbę o zmianę danych należy zgłosić Holiday Park & Resort telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail (kontakt@holidaypark.pl). Każdorazowa zmiana danych personalnych Odbiorcy dysponującego Voucherem wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 200 (słownie: dwieście) zł brutto. W przypadku Małżeństwa, gdzie dane personalne zapisane były na Voucherze obydwu osób, jeżeli tylko jedno z nich stanie się Gościem Ośrodka wypoczynkowego w Rozumieniu Regulaminu Holiday Park & Resort, nie ma obowiązku ponoszenia opłaty 200 zł za zmianę danych osobowych. W przypadku kiedy na voucherze widniały dane osobowe jednego z małżonków, a Gościem Ośrodka stał się drugi z małżonków, opłata 200 zł za zmianę danych osobowych zostanie naliczona.
 • Odbiorca rezerwujący pobyt z wykorzystaniem Vouchera firmowego zobowiązany jest do uiszczenia ceny pobytu w wysokości 1 grosza brutto, a także Kwoty zabezpieczenia w wysokości 750,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) złotych oraz jednorazowej opłaty za sprzątanie w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych, w momencie składania rezerwacji. W przypadku braku przyjazdu Odbiorcy w dniu rozpoczęcia pobytu, Kwota zabezpieczania oraz jednorazowa opłata za sprzątanie nie podlegają zwrotowi. W przypadku Zameldowania Odbiorcy w Ośrodku Wypoczynkowym zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort, Kwota zabezpieczenia zostanie zaliczona na poczet Kaucji zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort. Procedurę dokonywania wpłat i ich terminów reguluje Regulamin Holiday Park & Resort. Sposób rozliczania Kaucji reguluje Regulamin Holiday Park & Resort.
 • Niedokonanie zapłaty ceny pobytu lub niewpłacenie Kwoty zabezpieczenia w określonym wyżej terminie będzie skutkowało anulowaniem dokonanej rezerwacji i utratą Vouchera firmowego przez Odbiorcę oraz brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji z wykorzystaniem kodu znajdującego się na Voucherze firmowym.
 • Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej przy wykorzystaniu kodu znajdującego się w Voucherze firmowym.
 • W przypadku niniejszej oferty nie mają zastosowania zasady odwoływania rezerwacji opisane w rozdziale V Regulaminu Holiday Park & Resort.
 • Organizator dopuszcza jednokrotną zmianę terminu pobytu w ramach wykorzystania jednego kodu (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku), do której zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest w terminie nie późniejszym, niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu (pod warunkiem wniesienia opłaty, o której mowa w punkcie 7 niniejszego paragrafu). W przypadku kolejnej zmiany w ramach jednego kodu lub zmiany terminu pobytu w terminie krótszym, niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia bezzwrotnej opłaty za zmianę terminu (o ile pozwolą na to możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100).

§ 4 Ochrona danych osobowych

 • Zasady ochrony, sposób i warunki przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Ochrony Danych Osobowych Usługodawcy dostępna w Serwisie. Akceptując niniejszy Regulamin Gość jednocześnie akceptuje Politykę Ochrony Danych Osobowych Usługodawcy.

  5. Postępowanie reklamacyjne
 • Każdy Odbiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niezrealizowania z winy Holiday Park & Resort postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • Reklamację można złożyć w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Odbiorcę uchybienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 • Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Holiday Park & Resort lub drogą korespondencji e-mail na adres kontakt@holidaypark.pl.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Holiday Park & Resort w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Holiday Park & Resort we wskazanym terminie, Holiday Park & Resort powiadomi Odbiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Holiday Park & Resort jest obowiązany szczegółowo uzasadnić pisemnie przyczyny odmowy, a następnie pouczyć Odbiorcę o prawie złożenia odwołania, a także zwrócenia się do właściwych organów.
 • Zasady zgłaszania Reklamacji dotyczących warunków pobytu oraz zasady zgłaszania i usuwania usterek określa Regulamin Holiday Park & Resort.

  6. Postanowienia końcowe
 • Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za realizację uprawnień przysługujących z Voucherów firmowych zakupionych na podstawie umowy zawartej z Holiday Park Invest jest Holiday Park Resort.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Holiday Park & Resort oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • W przypadku kolizji postanowień Regulaminu i Regulaminu Holiday Park & Resort pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 • Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację w Serwisie Usługodawcy.
 • Każdorazowa zmiana Regulaminu nie będzie wywierała wpływu na rezerwacje już dokonane przed jej wprowadzeniem.
 • Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozpoznaje właściwy Sąd powszechny.
 • Kontakt EN2 Fotowoltaika: ms@en2.pl